Spadek nieruchomości po rodzicach w Polsce
Close up real estate agent with house model hand putting signing contract, signing of modest agreements form in office. Concept real estate, moving home or renting property

Spadek nieruchomości po rodzicach w Polsce

Spadek nieruchomości po rodzicach w Polsce

Otrzymując spadek nieruchomości po rodzicach w Polsce, możemy zostać właścicielami odziedziczonej nieruchomości niezależnie od tego, w jakim kraju mieszkamy i pracujemy. Będąc rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych, możemy skorzystać z Polskiego zwolnienia z podatku od spadków po rodzicach. Może jednak pojawić się obowiązek zapłacenia podatku w Stanach. Jakie formalności należy spełnić, dziedzicząc mieszkanie po rodzicach?

W jaki sposób można odziedziczyć mieszkanie?

Polak będący rezydentem podatkowym w USA może odziedziczyć mieszkanie po rodzicach mieszkających w Polsce na dwa sposoby:

  • na mocy testamentu spisanego przez spadkodawcę,
  • na mocy ustawy w przypadku braku testamentu.

Dziedziczenie testamentowe

Jeśli rodzice będący właścicielami nieruchomości położonej na terenie Polski przygotowali przed śmiercią testament, to dziedziczenie odbywa się na zasadach w nim opisanych. Nie ma znaczenia, że spadkobiercy, posiadający polskie obywatelstwo przebywają na stałe w Stanach Zjednoczonych i płacą tam podatki. Jeśli nie został w nim wskazany szczegółowy podział majątku, to osoby wymienione w testamencie dziedziczą w częściach równych. Za pomocą testamentu można przekazać dowolny rodzaj posiadanego majątku w tym nieruchomości.

Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym, ale warto przy tym pamiętać, że osoby pominięte w testamencie, ale mające prawo do dziedziczenia na mocy ustawy mają prawo do zachowku.

Dziedziczenie ustawowe – kolejność

Spadek nieruchomości po rodzicach może zostać przekazany na zasadach ustawowych w przypadku braku testamentu. Kolejność dziedziczenia jest szczegółowo opisana w przepisach. W pierwszej kolejności spadek otrzymuje małżonek, a jeśli zmarł wcześniej, to pierwszymi w kolejności do dziedziczenia majątku są dzieci spadkodawcy.

Dopiero w dalszej kolejności dziedziczą wnuki, rodzice, rodzeństwo i dziadkowie spadkobiercy, a w przypadku braku rodziny majątek osoby zmarłej przechodzi na rzecz gminy lub skarbu państwa.

Spadkobiercą może zostać każda osoba, również osoby niepełnoletnie, a nawet jeszcze nienarodzone.

Przyjęcie spadku nieruchomości po rodzicach

Spadek możemy odrzucić w ciągu 6 miesięcy od jego otwarcia. Jeśli przyjmujemy spadek i wszyscy spadkobiercy są zgodni co do sposobu i zakresu dziedziczenia, to notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku wątpliwości lub sporu między spadkobiercami sprawę musi rozpatrzyć sąd, który po ustaleniu kręgu spadkobierców oraz wysokości udziałów stwierdza nabycie spadku. Tego typu sprawę będzie rozstrzygać sąd w Polsce.

Czy potrzebne jest pozwolenie na nabycie nieruchomości?

Po otrzymaniu w spadku nieruchomości po rodzicach należy spełnić kilka formalności, aby stać się jej prawowitym właścicielem. Polak mieszkający w Stanach nie musi jednak ubiegać się o żadne pozwolenia na nabycie nieruchomości. Konieczne jest jedynie złożenie do właściwego sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą odziedziczonej nieruchomości o wpis do niej własności. Będzie on zrealizowany na podstawie akt notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa również nie będą mieć problemu z dziedziczeniem nieruchomości, o ile dokonało się ono na zasadach ustawowych. W przypadku spadku nieruchomości na podstawie testamentu potrzebne będzie jednak pozwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jeżeli planujemy sprzedaż nieruchomości ze spadku to warto skorzystać z polskiego portalu z ogłoszeniami nieruchomości Nieruchomosci-online.pl. Dzięki atrakcyjnej prezentacji nieruchomości na popularnej stronie internetowej można uzyskać wyższą cenę sprzedaży.

Podatek w Polsce do spadku po rodzicach

Polskie regulacje podatkowe zwalniają spadkobierców od płacenia podatku od spadku nieruchomości po rodzicach. Dzieje się tak dlatego, że dzieci spadkodawcy są zaliczane to tzw. grupy 0, która została wyodrębniona z I grupy podatkowej.

Podatku od spadku w Polsce nie płaci najbliższa rodzina spadkodawcy, czyli: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha są zwolnieni z obowiązku płacenia podatku od spadku. Warunkiem uzyskania możliwości skorzystania ze zwolnienia jest konieczność zgłoszenia tego faktu w urzędzie skarbowym. W tym przypadku nie ma też żadnych limitów kwotowych dla kwoty wolnej od podatku.

Przyjęcie spadku przez rezydenta USA

Obywatel Stanów Zjednoczonych, jak i Polak posiadacz zielonej karty, rozliczają się z podatków w USA na takich samych zasadach. Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez każdą osobę własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to między innymi dziedziczenia majątku.

Umowa między Polska a Rządem Stanów Zjednoczonych o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu dotyczy podatku dochodowego i od wynagrodzeń. Umowa ta nie dotyczy podatku od spadku i darowizn, a to oznacza, że dziedzicząc majątek po rodzicach mieszkających w Polsce, nie unikniemy podwójnego opodatkowania. W Polsce możemy jednak skorzystać z opisanego wcześniej zwolnienia z obowiązku płacenia podatku.

Podatek od spadku w Stanach Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych istnieje federalny podatek od spadków i darowizn, ale jego wysokość jest uzależniona od wysokości spadku oraz rodzaju majątku. Jeśli wartość spadku przekroczy limit uprawniający do zwolnienia z obowiązku, może być konieczne zapłacenie podatku.

Ponieważ obowiązek podatkowy w USA może być skomplikowany i uzależniony od indywidualnej sytuacji spadkobiercy warto skonsultować się doświadczonym specjalistą ds. podatków lub prawnikiem podatkowym, który ustali, czy konieczne jest płacenie podatku, a jeśli tak to określi jego wysokość.