Pozegnaie O. Józefa Zuziaka SDS

Związek Ślązaków Chicago żegna O. Józefa Zuziaka SDS

Śp. Ks. Józef Zuziak SDS (1934-2021)Ks. Józef Zuziak urodził się dnia 17 stycznia 1934 roku w Lipowej koło Żywca w rolniczej rodzinie Wojciecha i Anieli. Na chrzcie św., który przyjął krótko po narodzinach w rodzinnej parafii pw. św. Bartłomieja, otrzymał imiona Józef Roman. W 1940 roku, rodzice z pięciorgiem dzieci zostali przesiedleni w okolice Chełma, a później przenieśli się koło Krakowa. W 1945 roku powrócili do Lipowej. W 1949 Józef ukończył szkołę podstawową, a w 1953 roku, po ukończeniu żywieckiej szkoły ogólnokształcącej, zdał maturę i skierował prośbę o przyjęcie do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Po niemal rocznej formacji nowicjackiej postanowił ją przerwać i rozpoczął studia na wydziale geodezyjno-melioracyjnym krakowskiej Wyższej Szkoły Rolniczej. Edukację, przerwało powołanie do służby wojskowej w jednostce topograficznej w Komorowie. Służbę zakończył jesienią 1958 roku. W dniu 12 lipca 1959 roku skierował do Prowincjała Salwatorianów pełną pokory prośbę o ponowne przyjęcie do Zgromadzenia w charakterze kandydata do kapłaństwa. Dnia 14 sierpnia 1959 roku wstąpił do nowicjatu w Bagnie koło Wrocławia. W dniu 15 sierpnia 1960 roku złożył pierwsze śluby zakonne. W sierpniu 1963 roku ślubował czystość, ubóstwo i posłuszeństwo do końca życia. W dniu 28 czerwca 1966 roku w Trzebini przyjął święcenia kapłańskie z rąk Bpa Karola Wojtyły.W latach 1966/67 przebywał w domu zakonnym w Krakowie przy ul. Łobzowskiej, gdzie odbywał studium pastoralne. W tym czasie, odpowiadając na potrzeby misyjne Zgromadzenia, złożył pisemną deklarację, w której wyrażał gotowość wyjazdu do Afryki. Dnia 31 sierpnia 1967 roku rozpoczął jednak posługę duszpasterską i katechetyczną w nałęczowskiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Dnia 7 października 1969 roku, na pokładzie statku „Stefan Batory”, dotarł do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjął posługę duszpasterską wśród Polonii i zamieszkał w Merrillville, w Stanie Indiana. Niemal od początku pobytu przełożeni powierzali Księdzu Józefowi odpowiedzialność za wspólnotę w Merrillville w charakterze ekonoma, rektora superiora lub wicesuperiora. Jego zasługą był rozwój duszpasterski i materialny tej salwatoriańskiej placówki. Wśród wielu inicjatyw trzeba podkreślić budowę kościoła z Panoramą Tysiąclecia i wyjątkowym obrazem częstochowskiej Madonny, który dziś jest sanktuarium maryjnym oraz organizację Pieszej Polonijnej Pielgrzymki Maryjnej z Chicago do Merrillville, która wciąż przyciąga tysiące pielgrzymów. Miał też znaczący udział w organizacji innych miejsc salwatoriańskiej posługi w USA.Trudno przecenić zasługi Ks. Józefa Zuziaka w krzewieniu polskości wśród Polonii. Było to wiele inicjatyw, nie tylko o charakterze religijnym, ale również historycznym i kulturalnym. Dnia 19 maja 2018 roku Prezydent Andrzej Duda odznaczył go za to Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Jako honorowy kapelan Podhalan został odznaczony góralskim orderem i nagrodzony odznaczeniem „Ambasador Roku” na festiwalu „Polish Heritage Festival” w Michigan.Nieodłącznym atrybutem Ks. Józefa była harmonijka, na której wygrywał religijne i inne znane melodie. Jego gry słuchał nawet Jan Paweł II. Była ona „gwoździem programu” licznych spotkań, w których brał udział.Ks. Józef Zuziak zmarł po ciężkiej chorobie dnia 27 lipca 2021 roku w domu opieki Sióstr Albertynek w Hammond. Pogrzeb odbędzie się dnia 30 lipca w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville. Zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu. Uroczystości pogrzebowe odbędą się również w rodzinnej Lipowej (30 lipca o godz. 12.00).+ Fr. Józef Zuziak SDS (1934-2021)Fr. Józef Zuziak was born on January 17th, 1934 in Lipowa near Żywiec (Poland) as a child of Wojciech and Aniela. Shortly after his birth, he was baptized as Józef Roman. In 1940, his parents and five of their children were resettled to the region of Chełm, and then they moved to Kraków. In 1945 whole family came back to Lipowa. He finished his elementary school in 1949 in Lipowa, and in 1953 he graduated from high school in Żywiec. After passing all exams he wrote a request to the Society of the Divine Savior asking to be accepted as a novice. After almost a year of formation in the novitiate he decided to leave the novitiate and started his studies in geodesy and melioration at Agricultural College in Kraków. His education was stopped when he was drafted into the army and was served in a topographical unit in Komorów. He was dismissed from military service in the fall of 1958. On July 12th, 1959 he sent a humble request to the Provincial Superior of the Salvatorians asking for joining the Society as a candidate for priesthood.On August 14th, 1959 he started his novitiate in Bagno. His first vows took place on August 15th, 1960 and on August 15th, 1963 he professed his perpetual vows. He was ordained for priesthood on June 28th, 1966 in Trzebinia by Bishop Karol Wojtyła.From 1966 to 1967 he lived in a Salvatorian community in Kraków and he did his pastoral studies there. At that time, he wanted to reply to the missionary needs of the Society and send a written request to his superiors, ensuring his readiness to go to Africa. However, on August 31st, 1967 he started his pastoral and catechetical ministry at St. John the Baptist Parish in Nałęczów (Poland).On October 7th, 1969 he went to the United States where he started to serve among American Polonia. He lived in Merrillville, Indiana. From the very beginning of his ministry, through many years, the superiors made him responsible for the Salvatorian community in Merrillville, nominating Fr. Józef to be treasurer, superior or vice-superior of the community. A pastoral and economic growth of the community was one of his greatest merits. Among many initiatives, it worthy to highlight that he built a church with a “Panorama of the Millenium” with an extraordinary icon of Black Madonna from Częstochowa. Later, this church became a shrine of Blessed Virgin Mary. He also started and lead the Walking Pilgrimage of American Polonia from Chicago to Merrillville. It gathers thousands of pilgrims until now. He also had his contribution in establishing other Salvatorian communities in USA.He had a great contribution in propagation of Polish Spirit among American Polonia. Fr. Józef prepared many different initiatives: religious, historical and cultural. On May 19th, 2018, the President of Poland Andrzej Duda nominated Fr. Józef with the Order of Polonia Restituta Officer’s Cross.Fr. Józef loved to play on mouth organ. He was playing many songs during various meetings. John Paul II also listened to his play.Fr. Józef died on July 27th, 2021 in Hammond. His funeral took place on July 30th in the Shrine of Blessed Virgin Mary of Czestochowa in Merrillville, Indiana. He was buried in a local cemetery. Funeral Mass was also celebrated in his home village – Lipowa.